{{item.label}}
Product type

{{item.choosen.title}}

{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

{{!item.choosen?item.label:item.choosen.productStat.type.name}}
{{item.choosen.title}}

{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

LGA1700 - 16 - 24 - 125W - 36 Tháng

CẤU HÌNH PC CỦA BẠN
Sản phẩm 1
+{{choosenList.length-4}}
Chi Phí Dự Tính
{{currency(totalPrice)}}
Bằng việc nhấp vào nút xác nhận, bạn đồng ý rằng chúng tôi được phép sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích giao hàng và xuất hóa đơn bán hàng.

Danh sách sản phẩm

{{item.count}}x {{item.choosen.title}}
{{item.count>1?currency(item.count*item.choosen.productStat.price)+' = ':''}}{{item.count>1?item.count+'x ':''}}{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

{{item.count}}x {{item.choosen.title}}{{item.count}}
{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

Tổng Giá Trị: {{currency(totalPrice)}}

Thông tin đơn hàng

Trạng thái: {{billDetail.status=='pending'? 'Chờ xử lí':billDetail.status=='canceled'?'Đã hủy':'Thành công'}}

Mã đơn hàng: {{billDetail.billId}}

Tên khách hàng: {{billDetail.customer}}

Số điện thoại: {{billDetail.phone}}

Địa chỉ: {{billDetail.address}}

Danh sách sản phẩm
{{p.pPost.title}} {{p.count>1?'(SL: '+p.count+')':''}} {{currency(p.pPost.productStat.price)}}
{{currency(0)}} {{currency(p.pPost.productStat.price*p.count)}}
Tổng cộng: {{currency(billTotalValue)}}