{{item.label}}
Product type

{{item.choosen.title}}

{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

{{!item.choosen?item.label:item.choosen.productStat.type.name}}
{{item.choosen.title}}

{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

LGA1700 - 16 - 24 - 125W - 36 Tháng

CẤU HÌNH PC CỦA BẠN
Sản phẩm 1
+{{choosenList.length-4}}
Chi Phí Dự Tính
{{currency(totalPrice)}}

Danh sách sản phẩm

{{item.count}}x {{item.choosen.title}}
{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

{{item.count}}x {{item.choosen.title}}
{{currency(item.choosen.productStat.price)}}

Tổng Giá Trị: {{currency(totalPrice)}}

Thông tin đơn hàng

Trạng thái: {{billDetail.status=='pending'? 'Chờ xử lí':billDetail.status=='canceled'?'Đã hủy':'Thành công'}}

Mã đơn hàng: {{billDetail.billId}}

Tên khách hàng: {{billDetail.customer}}

Số điện thoại: {{billDetail.phone}}

Địa chỉ: {{billDetail.address}}

Danh sách sản phẩm
{{p.pPost.title}} {{currency(p.pPost.productStat.price)}}
{{currency(0)}} {{currency(p.pPost.productStat.price)}}
Tổng cộng: {{currency(billTotalValue)}}